Makhlok Ki Ginti aur Arsh ki Wazan k Barabar Rab ki Tareef